Pedagoglarga kitoblar

Siz tanlangan "Pedagoglarga kitoblar" bo'limga tegishli bo'lgan barcha materiallar ro'yxati. Sizni qiziqtirgan materialni tanlab, uni ko'chirib olishingiz mumkin. Ustoz pedagoglar uchun qiziqarli darslar o'tishda yordami tegadigan kitoblar va qo'llanmalar.